Akash Shah

Photo portrait of Akash Shah.

Lead Project/Systems Analyst
Bryan Hall M100K

Phone: (812) 855-5056
aknshah@indiana.edu